felhasználónév:   jelszó:      
 
 


 


 

INFORMÁCIÓK, VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

cégnév: Realsys Computer Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 117.
adószám: 13059822-2-13
banksz.sz.: Erste: 11600006-00000000-65723245
Iban: HU11116000060000000065723245
GIBAHUHB ErsteSwift
cégjegyzékszám: Cg.13-09-095083 | Bejegyezve: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
webcím: www.realsys.hu

SZÁLLÍTÁSI TARIFÁK

0 - 4 kg1190 Ft
4,1 - 5 kg1350 Ft
5,1 - 10 kg1450 Ft
10,1 - 15 kg1520 Ft
15,1 - 20 kg1590 Ft
20,1 - 25 kg1820 Ft
25,1 - 31 kg2210 Ft
31,1 - 50 kg3190 Ft
Utánvét felár 50000 Ft felett+200 Ft
Utánvét felár 100000 Ft felett+800 Ft
Utánvét felár 300000 Ft felett+1800 Ft

A feltüntetett díjak utánvét esetén érvényesek. Előre utalás esetén a szállítási díj bruttó 250 Ft-al kevesebb.

Fizetési feltételek

Üzleteinkben kártyával jelenleg nem lehet fizetni, csak készpénzzel.

Adatvédelem

A regisztráció során megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése, a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése érdekében tároljuk. (Csak abban az esetben kap ön hírlevelet, ha a regisztráció vagy későbbi megkeresésünk alkalmával felhatalmazta áruházunkat annak küldésére)
Az ön datait harmadik fél részére nem adjuk át. Kivételt képez ez alól azon eset, ha a szerződés teljesítése érdekében a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik közre (pl.: futárszolgálat). Az alvállalkozó a cégünktől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, harmadik fél részére továbbadni.

Adataidnak kezelésekor figyelembe vett jogszabályok:
1992. évi LXIII törvénynek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) megfelelően járunk el.
2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
A realsys.hu oldalon található webáruház áruház üzemeltetője minden törvényben előírt esetben figyelemben a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Az oldalon működtetett webáruház használata közben a regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza.

Á.SZ.F.

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Realsys Kft. által forgalmazott termékek Interneten keresztül történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg.

1.Általános tudnivalók, regisztráció:

1.1 A Realsys Kft. -nél történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja.
A Vevő a www.realsys.hu weboldalon található regisztrációs lap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el a jelen feltételeket.
1.2 Amennyiben a Vevő a Realsys Kft. -nél nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie és meg kell küldenie a regisztrációs űrlapot.
1.3 Minden jelentkezési lapot, amelyik akár azonnal észlelhető, vagy a későbbiekben kiderülő egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítunk. A Vevő az általa megadott e-mail címre erről értesítést kap, amelyben kezdeményezzük a hiba kijavítását. Semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a tévesen megadott adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

2.A szerződés létrejötte

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

3.Szállítási feltételek

A www.realsys.hu weboldalon található honlapon megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 1 hét, amennyiben a termék raktáron van. A vásárló az általa megadott e-mail címre értesítést kap, ha a termék szállítását a Realsys Kft. nem tudja a megadott 1 héten belül biztosítani.

4.Árak, fizetési mód, fizetés

4.1 Az Eladó az árak megváltoztatásának jogát fenntartja.
4.2 A Vevő a megrendelőlap elküldése időpontjában hatályos árakon vásárolhatja meg a megrendelőlapon feltüntetett terméket. A megrendelés elfogadásáról Vevő az általa megadott e-mail címre visszaigazolást kap.
4.4 A www.realsys.hu weboldalon található honlapon megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit. A honlapon megvásárolható termékek kiszállítási költségét a Szállítási feltételek menüpont tartalmazza.
4.5 A www.realsys.hu weboldalon található honlapon történő vásárlás esetén a termékek árának kifizetési módja utánvét.

5.A felelősség korlátozása

5.1 A Realsys Kft. nem vállal felelősséget a www.realsys.hu weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat is.

5.2 Továbbá, a Realsys Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:
· az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Eladótól származó bármilyen adat;
· bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a vásárlást;
· a kommunikációs vonal bármely vételi eszközében bekövetkező bármilyen meghibásodás;
· bármilyen adatvesztés;
· bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
· bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

6 A termék visszaszolgáltatása

6.1( a termék visszaszolgáltatása menüpont alatt) helyett:

Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül
felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt,
a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát
köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
(2120 Dunakeszi Fő út 117. e-mail: realsys@realsys.hu). Ebből
a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/
felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai:
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási
költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált,
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti
ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen
többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem
kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe
venni.
Ön köteles számunkra (Realsys Kft. 2120 Dunakeszi Fő út 117.) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha
a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért,
ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó
használat miatt következett be.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi
termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:
6.2 A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt termék eredeti csomagolását nem őrizte meg.
A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek.
6.3 Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevőnek, és a Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, akkor az Eladó a terméket kicseréli.

7.A személyes adatok védelme

A Realsys Kft. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. A Realsys Kft. az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja a Személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit. A Realsys Kft. ügyfelei az oldalon történő regisztrációval elfogadják, hogy a Realsys Kft.-től e-mailen hírlevelet kapnak. Amennyiben le akarnak iratkozni hírlevelünkről, azt e-mailen vagy telefonon tehetik meg.

8.A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv,
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

Vásárlási információk

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságáról meggyőződjön,és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, a regisztrációt törölje.

Garancia

( a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi törvény (Ptk.) 30-311 §-ai alapján)

A megrendelés hibás teljesítése esetén ( nem felel meg a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, nem megfelelő használati útmutató miatt) a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, árleszállítást, vagy elállhat a szerződéstől. A teljesítés időpontjától számított kétéves, rejtett hiba esetén hároméves elévülési határidő alatt érvényesíthetőek a szavatossági igények.
Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, hat hónap után a fogyasztóra hárul a hibás teljesítés bizonyításának terhe.
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a kötelezettet terhelik. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a fogyasztó a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján a fogyasztói szerződés hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó

forgalmazóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

* a fogyasztó nevét, címét
* a fogyasztási cikk ( a továbbiakban áru ) megnevezését, vételárát,
* a vásárlás időpontját,
* a hiba bejelentésének időpontját,
* a hiba leírását,
* a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
* a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Realsys Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy
a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy
a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát
a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha
az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított
kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs
egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Realsys Kft.nyújtotta. A teljesítéstől
számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy
pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
–a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
–a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
–a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
érvényesítheti.
Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Realsys Kft. jótállásra köteles.
Önt milyen jogok illetik meg jótállás alapján?
151/2003. Korm. rendelet, 72/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet és a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendeletben leírt jogok illetik meg.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés
után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó
jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilleti.

FONTOS INFORMÁCIÓ A NÁLUNK VÁSÁROLT KOMPLETT SZÁMÍTÓGÉPPEKKEL ÉS ALKATRÉSZEKKEL KAPCSOLATBAN

Az alkatrészek gyári garanciájának intézésével kapcsolatban mi a kezdetektol azt a megoldást láttuk logikusnak, hogy az összes forgalmazott terméket megjelöljük, vagy gyári száma alapján nyilvántartásba vesszük, így késobbi esetleges meghibásodása esetén, ha vissza kerül hozzánk, könnyen be tudjuk azonosítani származását és, hogy garanciális idoszakban van-e még.
Természetesen így ügyfelünkek probléma esetén nincs más dolga, mint fogni a meghibásodott alkatrészt (természetesen ha úgy parancsolja hozhatja a komplett gépet, ha nem akarja otthon kisszerelni) és elhozza hozzánk a garancialevéllel együtt.
Komplett konfigurációinkat nem plombáljuk - ezt a dolgot mi teljesen feleslegesnek tarjuk -, hiszen ügyfelünknek jogában áll garanciavesztés nélkül egyénileg, vagy másol fejlesztenie tovább számítógépét.

Manapság egy számítógép konfiguráció összeállítása, a megfelelő alkatrészek kiválasztása nem éppen egyszerű feladat. Sajnálatos módon a nagyon hozzá nem értõ vásárló könnyedén belefuthat egy nagyon olcsó (ezért jó vételnek tûnõ), de rossz minõségû alkatrészekbõl álló, késõbbi fejlesztõség terén nagyon szûk lehetõségeket támogató (vagy egyáltalán nem fejleszthetõ) konfiguráció megvásárlásába. Fõként az akciós gépektõl kell óvakodni, mert bár bizonyos kecsegtetõ adatot megadnak róluk, az ezeket felépítõ alkatrészek mibenlétének javarészét homály fedi (a legfõbb probléma leginkább abból adódik, hogy nem tájékoztatják a vevõt a számítógépben levõ alkatrészek minõségérõl és fejleszthetõségérõl - mert ugyebár lehet, hogy valakinek éppen egy nem fejleszthetõ "mindegymennyiremárkátlan" konfiguráció(k)-ra lenne szüksége olcsón, mondjuk szövegszerkesztésre, csak-hát ugye nem árt, ha teljes tudatában vagyunk annak, hogy éppen mit veszünk)...
Tehát tanácsunk a következõ: a számítógépvásárlással soha ne siessünk (fõleg, ha egyszerre többrõl van szó), kérdezõsködjünk minnél több helyen, és ne feledjük: nem feltétlenûl a legolcsóbb a legjobb vétel (sõt: egy silány minõségû alkatrészekbõl összerakott gép késõbbi kompatibilitási és mûlködési zavaraiból adódó szervizelésekre többször annyi pénzt is rákölthetünk, mint amennyivel egy márkás alkatrészekbõl alló konfiguráció kerülne)!

 

AZ ÖN KOSARA ÜRES!
 
 

 

 

 

 

Google Chromecast 2

Bruttó: 12990 Ft

Logitech Performance Mouse MX

Bruttó: 19990 Ft

GeForce GTX1050 Ti 4GB Asus PH-GTX1050TI-4G videokártya

Bruttó: 59990 Ft

TÁP Thermaltake Smart SE SPS-730MPCBEU 730W

Bruttó: 24900 Ft

Gamepad Xbox 360 Wireless Controller + PC USB Adapter JR9-00010

Bruttó: 12990 Ft

Intel Core i7 8700K 3.7GHz BX80684I78700K

Bruttó: 98990 Ft

Router TP-LINK Wireless 450Mbps TL-WR940N

Bruttó: 6990 Ft

120GB Kingston 2.5 SATA3 SSDNow V400 SUV400S37/120G

Bruttó: 11990 Ft

HP 250 G6 1WY38EA 15.6HD/Intel Pentium N3710/4GB DDR3/500GB HDD/DVDRW/Fekete

Bruttó: 99990 Ft
 

Shophunter.eu a boltvadász
 
Látogassa meg Realsys Computer a ShopMania weboldalon
 
Dunakeszi, Fő út 117. (06 27 412 412) | Vác, Köztársaság u. 10. (06 27 308 088) | realsys@realsys.hu
A termékinformációkban előforduló esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk!